content top

Dla Pacjenta

INFORMACJA DOTYCZĄCA LEKARZA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Istnieje możliwość skontaktowania się z lekarzem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pod. nr tel.: 667967005


Spis:

– Zasady rejestracji

– Praca Poradni

– Udostępnianie dokumentacji medycznej

– Skargi i wnioski

– Oddziały

– Działy

– Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

– Cennik

– Szkoła rodzenia

– Regulamin odwiedzin pacjenta w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

– Rozkład godzin pracy aptek

– Regulamin porodów

– Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostką organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko

Informcje NFZ:


NAWIGATOR PACJENTA.
Praktyczny poradnik jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia.


Bezpłatny dostęp do leków dla osób powyżej 75 roku życia.


Zapraszamy do korzystania z Ogólnopolskiego Informatora o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne

Ogólnopolski Informator o czasie oczekiwania


PACJENCIE!

Nie korzystasz z wizyty? Odwołaj ją! W ten sposób inny pacjent szybciej otrzyma pomoc.
Tylko w marcu blisko 2000 osób nie zgłosiło się na umówioną wizytę do lekarzy specjalistów w naszym województwie, co oznacza, że rocznie przepada prawie 25 tys. wizyt. Gdy z różnych przyczyn losowych nie możesz stawić się w u lekarza w umówionym terminie, blokujesz dostęp do poradni dla innych pacjentów. Lekarz czeka na Ciebie i nie może w tym czasie przyjąć innej osoby.

Nie zapomnij powiadomić przychodnię o rezygnacji z wizyty! Możesz to zrobić osobiście, telefonicznie lub mailowo.


Narodowy Fundusz Zdrowia oddaje w ręce pacjenta ogólnopolski serwis danych o jego leczeniu i finansowaniu świadczeń przez NFZ.

Zintegrowany Informator Pacjenta


Zasady rejestracji pacjentów do Poradni Specjalistycznych

1)   Ogólne zasady rejestracji.

a)      rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku.

b)      pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

c)      godziny pracy poradni, pracowni umieszczone są na wywieszkach przed każdą poradnią, pracownią oraz na stronie internetowej szpitala.

2)   Wymagane dokumenty:

a)      dowód tożsamości z numerem PESEL,

b)      skierowanie do poradni specjalistycznej lub pracowni.

c)      pacjenci z krajów Unii Europejskiej – paszport lub dowód osobisty, kartę ubezpieczenia,

d)      stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.

3)   Skierowanie nie jest wymagane:

a)      do poradni ginekologiczno-położniczej.

b)      do lekarza psychiatry.

4)   Przywileje pacjentów: z obowiązku przedstawienia skierowania do poradni specjalistycznych zwolnione są osoby:

a)      inwalidzi wojenni, wojskowi,

b)      osoby represjonowane,

c)      kombatanci,

d)      niewidome cywilne ofiary działań wojennych,

e)      chorzy na gruźlicę,

f)        zakażeni wirusem HIV,

g)      w zakresie badań dawców narządów,

h)      uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych –
w zakresie leczenia odwykowego,

i)        uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

5)   Ustalanie terminu wizyty:

a)      termin wizyty uzależniony jest od listy osób oczekujących na świadczenie,
w poradniach, w których pacjenci przyjmowani są na bieżąco, nie są zapisywani do kolejki oczekujących tylko rejestrowani w dniu wizyty, w pozostałych poradniach, pracowniach gdzie pacjent jest wpisywany do kolejki oczekujących wyznaczany jest planowany termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu,

b)      poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:

 1. zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 2. zasłużeni Honorowi Dawcy Przeszczepu,
 3. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
 4. kobiety w ciąży,
 5. świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie
  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających odpowiednie zaświadczenie,
 6. uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju,
 7. osoby posiadające status weterana lub weterana poszkodowanego.

c)      co do zasady przyjęcie osoby uprawnionej winno nastąpić w dniu zgłoszenia.
W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, wyznaczany jest inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

6)   Ważne informacje.

a)      W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

b)      Jeśli w nowym roku kontynuujemy leczenie u danego specjalisty, nie jest nam potrzebne nowe skierowanie.

c)      W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji 3 dni przed ustalonym terminem wizyty. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.

d)      Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

e)      Pacjenci zgłaszający się do poradni, pracowni specjalistycznych bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, osoby posiadające zlecenie od Zakładu lub lekarza, z którym NFZ lub Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie nie podpisali umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, osoby nieubezpieczone lub nieumiejące potwierdzić uprawnień do świadczeń zdrowotnych oraz na życzenie pacjenta mogą być przyjmowane przez lekarza odpłatnie wg obowiązującego cennika usług.

 


Praca poradni specjalistycznych ZOZ w Oleśnie.

1. Poradnia Kardiologiczna 

PONIEDZIAŁEK

08.00 – 18.30

WTOREK

08.00 – 20.00

ŚRODA

08.00 – 15.00

CZWARTEK

08.00 – 18.00

PIĄTEK 08.00 – 14.00

2. Poradnia Diabetologiczna 

WTOREK

10.00 – 14.00

ŚRODA

14.00 – 18.30

PIĄTEK

14.00 – 18.30

3. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 

PONIEDZIAŁEK

15.30 – 18.30

ŚRODA

15.30 – 19.30

PIĄTEK

13.00 – 15.00

4. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

PONIEDZIAŁEK

08.00 – 18.00

WTOREK

08.00 – 12.00

ŚRODA

11.00 – 16.00

CZWARTEK

08.00 – 15.00

PIĄTEK

08.00 – 13.00

5. Poradnia Wad Postawy 

PONIEDZIAŁEK

08.00 – 12.00

CZWARTEK

14.00 – 18.00

PIĄTEK

08.00 – 12.00

6. Poradnia Preluksacyjna 

PONIEDZIAŁEK

12.00 – 15.00

WTOREK

12.00 – 16.00

ŚRODA

08.00 – 10.00
16.00 – 18.00

7. Poradnia Chirurgii Ogólnej

PONIEDZIAŁEK

09.00 – 18.00

WTOREK

09.00 – 15.00

ŚRODA

09.00 – 15.00

CZWARTEK

09.00 – 15.00

PIĄTEK

09.00 – 15.00

8. Poradnia Reumatologiczna 

PONIEDZIAŁEK

08.00 – 13.00

WTOREK

08.00 – 13.00

ŚRODA

12.00 – 18.00

CZWARTEK

08.00 – 12.00

PIĄTEK

08.00 – 12.00

9. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

09.00 – 13.00

10.00 – 14.00

ŚRODA

CZWARTEK

09.00 – 13.00

12.00 – 18.00

PIĄTEK

09.00 – 13.00

10. Poradnia Urologiczna 

WTOREK

12.00 – 18.00

CZWARTEK

09.00 – 14.00

PIĄTEK

12.00 – 18.00

11. Poradnia Audiologiczna 

PONIEDZIAŁEK

12.00 – 16.00

WTOREK

16.00 – 20.00

ŚRODA

08.00 – 12.00

12. Poradnia Laryngologiczna

PONIEDZIAŁEK

16.00 – 20.00

WTOREK

12.00 – 16.00

PIĄTEK

07.30 – 11.30

13. Poradnia Nefrologiczna 

PONIEDZIAŁEK

14.00 – 18.00

WTOREK

10.00 – 14.00

CZWARTEK

12.00 – 16.00

14. Poradnia Zdrowia Psychicznego 

ŚRODA

08.00 – 20.00

CZWARTEK 15.00 – 18.00
SOBOTA 08.00 – 14.00

Do góry


Udostępnianie dokumentacji medycznej


SKARGI I WNIOSKI

 • Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej(pobierz plik)
 • Do góry


   Oddziały szpitalne

  Do góry


  Działy

  Do góry


  Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

  Drodzy Pacjenci!

  Pragniemy poinformować, że na terenie naszego szpitala działa Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta. Został on powołany dla Was, aby pomagać Wam w sytuacji:

  1. Gdy potrzebujecie pełnej informacji dotyczącej zasad korzystania z systemu opieki zdrowotnej.
  2. Gdy macie wątpliwości, które pojawiły się w czasie korzystania z naszych usług medycznych.
  3. W przypadku chęci zgłoszenia wniosku lub problemu.

  Kiedy pojawią się z Waszej strony konkretne pytania dotyczące procesu leczenia, kierujcie je do lekarza prowadzącego, ordynatora lub kierownika oddziału. W przypadku dalszych wątpliwości lub innych problemów, które pojawią się podczas Waszego pobytu lub Waszej rodziny w naszej placówce, możecie zwrócić do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta.
  Funkcję Pełnomocnika w naszym szpitalu pełni Pani Bernadeta Gurok-Imiołczyk. Pozostaje ona do Waszej dyspozycji, pomoże wyjaśnić wątpliwości. Zwracajcie się do Pełnomocnika ilekroć czujecie taką potrzebę.

  Zadania Pełnomocnika:

  1. Nadzór nad przestrzeganiem praw pacjenta w ZOZ w Oleśnie.
  2. Przyjmowanie skarg i wniosków pacjentów przebywających w ZOZ w Oleśnie, skarg rodziny pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad pacjentem.
  3. Podejmowanie działań wyjaśniających wynikających ze złożonej skargi.
  4. Terminowe wyjaśnienie sprawy i przygotowanie odpowiedzi w sprawie skarg.
  5. Ścisła współpraca z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością w zakresie:
   • monitorowania badania opinii pacjentów w ZOZ w Oleśnie;
   • wykorzystania wyników badania opinii pacjentów do usprawnienia działalności ZOZ w Oleśnie.

  Ustawa o prawach pacjenta – link do PDF

  Karta Praw i Obowiązków Pacjenta – link do PDF.

  Kontakt z Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta:
  mgr Bernadeta Gurok-Imiołczyk

  Tel. 607 107 310 poniedziałek, środa 1400-1500

  Do góry


  Cennik


  Szkoła rodzenia

   • 1. Zapraszamy na zajęcia prowadzone przez nasze panie Położne. Tematy okołoporodowe prowadzi mgr położnictwa, specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego, edukator laktacyjny Beata Jacheć – położna bloku porodowego. Tematy noworodkowe prowadzi mgr położnictwa specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego Alicja Kubosch – położna oddziału noworodkowego.
   • 2. Każdy cykl zajęć trwa 8 tygodni. Zajęcia są raz w tygodniu, jednak nie ma stałego dnia zajęć, jest to uzależnione od grafiku szpitalnego pań położnych. Każde zajęcia trwają ok. 120 min. Mają formę teoretyczną i warsztatową.
   • 3. Szkoła rodzenia znajduje się na 1 piętrze budynku szpitala obok oddziału ginekologiczno-położniczego.
   • 4. Nie prowadzimy zapisów na zajęcia.
   • 5. Zajęcia są bezpłatne.
   • 6. Zapraszamy do uczestnictwa ciężarne po skończonym 24 tyg. ciąży wraz z partnerami.
   • 7. Harmonogram zajęć podawany jest na pierwszym spotkaniu, o którym informujemy na stronie szpitala, FB SZKOŁA RODZENIA OLESNO oraz w sekretariacie oddziału ginekologiczno-położniczego.
   • 8. Aktualny cykl trwa od 27.03.2024r.
   • 9. Każdy cykl zakończony jest zwiedzaniem bloku porodowego oraz oddziału położniczego i noworodkowego.

  II. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO PORODÓW RODZINNYCH

  Porody rodzinne to porody, w których kobieta rodzi z jedną osobą towarzyszącą. W jego trakcie oprócz personelu medycznego, rodzącej może towarzyszyć również jedna osoba przez nią wskazana, może być to mąż, partner, mama, teściowa, siostra, przyjaciółka, doula. Uczestnictwo bliskiej osoby w porodzie daje kobiecie poczucie bezpieczeństwa, a przez to łagodzi lęk i stres, dodaje sił, a komfort psychiczny ma dobroczynny wpływ na przebieg porodu.

  III. TEMATY ZAJĘĆ – SZKOŁA RODZENIA (link PDF)

  IV. Torba do porodu – co warto spakować do szpitala (link PDF)

  Do porodu należy ze sobą zabrać:

  • dowód osobisty, numer NIP swój i zakładu pracy
  • kartę ciąży i wyniki badań: grupa krwi , HBS, HIV, HCV, GBS
  • wypisy z pobytów szpitalnych w trakcie ciąży
  • wyniki badań prenatalnych
  • plan porodu
  • koszule nocne, szlafrok, kapcie, klapki kąpielowe
  • biustonosz i koszulę do karmienia piersią
  • ręczniki
  • kubek , sztućce
  • przybory toaletowe
  • podpaski porodowe np., bella mama, canpol
  • majtki siateczkowe elastyczne poporodowe jednorazowe
  • małą wodę niegazowaną typu bidon
  • białą czekoladę, którą można spożywać w trakcie porodu, przekąski – biszkopty, kisiel, jogurt, banan, chrupki kukurydziane lub ryżowe
  • według uznania – płyta CD z ulubionymi utworami, pendrive z muzyką relaksacyjną, świeczka zapachowa, poducha ciążowa lub do karmienia
  • DLA DZIECKA :
  • na blok porodowy – rożek/becik, 1 komplet ubranek, 2 pampersy, ręcznik
  • pampersy
  • chusteczki nawilżane
  • pieluszki tetrowe
  • kaftaniki, śpioszki, koszulki, pajacyki / ok. 4 komplety
  • czapeczkę
  • skarpetki
  • niedrapki
  • ręcznik kąpielowy
  • szczotkę do włosów


  Regulamin odwiedzin Pacjenta w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

  • Regulamin odwiedzin Pacjenta w Zespole Opieki Zdrowotnej w Olesnie (pobierz plik)

  Rozkład godzin pracy aptek


  Regulamin Porodów


  Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostką organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko

    • Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostką organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko (pobierz plik)

  Do góry