content top

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Ordynator: lek. med. Jacek Skrzeszowski

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Katarzyna Olejnik

Konsola SOR: 034 3509 634
lekarz dyżurny SOR: 034 3509 621
dyżurka pielęgniarek SOR: 034 3509 675
pielęgniarka koordynująca: 034 3509 720
Izba Przyjęć planowa : 034 3509 664

Izba Przyjęć nieplanowa: 034 3509 648
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna : 034 3509 634/610
transport medyczny: 034 3509 634

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) został otwarty dla pacjentów w 2001r. Świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielane są w trybie nagłym pacjentom znajdującym się w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia. Wizyta na SOR nie zastępuje świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej czy też lekarza poradni specjalistycznej. W SOR dokonywana jest wstępna segregacja i kwalifikacja chorych, wykonywane są wszelkie czynności stabilizujące funkcje życiowe pacjenta a także ustalany jest kierunek dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego.

Zgodnie z wymogami nałożonymi przez Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27-06-2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego TRIAGE przeprowadza pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub lekarz systemu i na jego podstawie zakwalifikowuje pacjenta do jednej z kategorii.

OZNACZENIA KATEGORII KWALIFIKOWANIA PACJENTÓW SOR

 

CZERWONY – POMOC NATYCHMIASTOWA

POMARAŃCZOWY – czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut

ŻÓŁTY – czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut

ZIELONY – czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut

POMOC ODROCZONA

NIEBIESKI – czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut WYCZEKUJĄCY

Czas oczekiwania oznacza czas do pierwszego kontaktu z lekarzem SOR i nie należy go utożsamiać z ostatecznym zaopatrzeniem pacjenta SOR.

Maksymalny czas na podjęcie decyzji przez lekarza SOR o przyjęciu pacjenta wynosi do 4 godzin.

Osoby zakwalifikowane do kategorii pilności oznaczonej kolorem ZIELONYM lub NIEBIESKIM, mogą być kierowane do:

a) jednostki udzielającej świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej zadeklarowanej przez pacjenta

(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00);

b) punktu udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

(od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego).

Maksymalny czas na podjęcie przez lekarza dyżurnego SOR decyzji o skierowaniu pacjenta na inny oddział szpitalny lub wypisie wynosi do 24 godzin.

Szpitalny Oddział Ratunkowy składa się z kilku obszarów.

  1. Obszar rejestracji i segregacji medycznej, w którym wykwalifikowany personel medyczny dokonuje na podstawie stanu zdrowia wstępnej segregacji pacjentów zgłaszających się do SOR.

  2. Obszar resuscytacyjno-zabiegowy, do którego trafiają pacjenci z najpoważniejszymi schorzeniami zagrażającemu życiu i zdrowiu. Sala resuscytacyjno-zabiegowa wyposażona jest w dwa niezależne stanowiska resuscytacyjne.

  3. Obszar terapii natychmiastowej, który składa się z sali zabiegowej do wykonywania zabiegów chirurgicznych i sali opatrunków gipsowych, gdzie wykonuje się unieruchomienia gipsowe pacjentom, którzy ulegli wypadkom.

  4. Obszar wstępnej intensywnej terapii z jednym stanowiskiem intensywnej terapii.

  5. Obszar obserwacyjny z czterema stanowiskami obserwacyjnymi.

  6. Obszar konsultacyjny- gabinety badań lekarskich

W SOR prowadzona jest przez wykwalifikowany personel medyczny (pielęgniarki oraz ratownicy medyczni) edukacja zdrowotna dla wypisanych ze szpitala pacjentów w zakresie:

– podawania leków przeciwzakrzepowych,

– postępowania po chirurgicznym zaopatrzeniu ran,

– postępowania po unieruchomieniu kończyn opatrunkiem gipsowym, jak również ortezą.

Przy SOR znajduje się :

Izba Przyjęć do której zgłaszają się pacjenci ze skierowaniem od lekarza – do jej zadań należy: rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego, objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosowanie do jego stanu, przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji, udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji, prowadzenie dokumentacji medycznej;

–  Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego;

transport medyczny

 

 

Powrót