content top

Realizacja projektów unijnych


„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19″

TYTUŁ PROJEKTU Stworzenie Centrum Skonsolidowanych Usług
Rehabilitacyjnych – rehabilitacja lecznicza, w tym ukierunkowana na
minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19
RPOP.12.03.00-16-0001/22

OKRES REALIZACJI PROJEKTU OD 2022-02-09 DO 2023-08-31

Projekt realizowany w partnerstwie ma na celu poprawę jakości i
dostępności usług rehabilitacyjnych, w tym ukierunkowanych na
minimalizację następstw po przebytej chorobie Covid-19.  Główne
zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu to: Rozbudowa
Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie jako wiodącej jednostki
w zakresie Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych; zakup sprzętu do
Centrum Diagnostycznego w Stobrawskim Centrum Medycznym oraz
doposażenie 20 Partnerów Projektu świadczących na terenie
województwa opolskiego usługi rehabilitacji leczniczej w sprzęt,
szczególnie w aspekcie rehabilitacji poCovidowej.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie jest jednym z 21 partnerów realizujących projekt.

 


Oddz_diecPliki do pobrania: