content top

Polityka jakości

Polityka Jakości

Nadrzędnym celem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie jest świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w ZOZ w Oleśnie opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2015.

Spełniając kryteria powyższej normy zobowiązujemy się do przestrzegania jej wymagań i do ciągłego doskonalenia efektywności powyższego systemu.

Zadania stojące przed naszą placówką w zakresie zarządzania jakością są realizowane przez:

  • uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz poprawy jakości oferowanych usług,
  • rozszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych,
  • stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy i umiejętności zawodowej pracowników w zakresie opieki medycznej nad pacjentem,
  • doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych dla poprawy warunków bytowych pacjenta,
  • dążenie do poprawy warunków pracy personelu.

Dyrekcja dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.

Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom oraz podana do wiadomości zainteresowanym pacjentom.

ZOZ w Oleśnie zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych podejmowane są w oparciu o jego wyniki szacowania przeprowadzone zgodnie z przyjętą metodyką.

W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu do realizacji i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję.

Dyrekcja zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

Dyrektor

ZOZ w Oleśnie
Andrzej Prochota

Olesno, 09-07-2018