content top

Dla Pacjenta

INFORMACJA DOTYCZĄCA LEKARZA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Istnieje możliwość skontaktowania się z lekarzem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pod. nr tel.: 667967005


Spis:

– Zasady rejestracji

– Praca Poradni

– Udostępnianie dokumentacji medycznej

– Skargi i wnioski

– Oddziały

– Działy

– Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

– Cennik

– Szkoła rodzenia

– Regulamin odwiedzin pacjenta w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

– Rozkład godzin pracy aptek

– Regulamin porodów

– Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostką organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko

Informcje NFZ:


NAWIGATOR PACJENTA.
Praktyczny poradnik jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia.


Bezpłatny dostęp do leków dla osób powyżej 75 roku życia.


Zapraszamy do korzystania z Ogólnopolskiego Informatora o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne

Ogólnopolski Informator o czasie oczekiwania


PACJENCIE!

Nie korzystasz z wizyty? Odwołaj ją! W ten sposób inny pacjent szybciej otrzyma pomoc.
Tylko w marcu blisko 2000 osób nie zgłosiło się na umówioną wizytę do lekarzy specjalistów w naszym województwie, co oznacza, że rocznie przepada prawie 25 tys. wizyt. Gdy z różnych przyczyn losowych nie możesz stawić się w u lekarza w umówionym terminie, blokujesz dostęp do poradni dla innych pacjentów. Lekarz czeka na Ciebie i nie może w tym czasie przyjąć innej osoby.

Nie zapomnij powiadomić przychodnię o rezygnacji z wizyty! Możesz to zrobić osobiście, telefonicznie lub mailowo.


Narodowy Fundusz Zdrowia oddaje w ręce pacjenta ogólnopolski serwis danych o jego leczeniu i finansowaniu świadczeń przez NFZ.

Zintegrowany Informator Pacjenta


Zasady rejestracji pacjentów do Poradni Specjalistycznych

1)   Ogólne zasady rejestracji.

a)      rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku.

b)      pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

c)      godziny pracy poradni, pracowni umieszczone są na wywieszkach przed każdą poradnią, pracownią oraz na stronie internetowej szpitala.

2)   Wymagane dokumenty:

a)      dowód tożsamości z numerem PESEL,

b)      skierowanie do poradni specjalistycznej lub pracowni.

c)      pacjenci z krajów Unii Europejskiej – paszport lub dowód osobisty, kartę ubezpieczenia,

d)      stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.

3)   Skierowanie nie jest wymagane:

a)      do poradni ginekologiczno-położniczej.

b)      do lekarza psychiatry.

4)   Przywileje pacjentów: z obowiązku przedstawienia skierowania do poradni specjalistycznych zwolnione są osoby:

a)      inwalidzi wojenni, wojskowi,

b)      osoby represjonowane,

c)      kombatanci,

d)      niewidome cywilne ofiary działań wojennych,

e)      chorzy na gruźlicę,

f)        zakażeni wirusem HIV,

g)      w zakresie badań dawców narządów,

h)      uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych –
w zakresie leczenia odwykowego,

i)        uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

5)   Ustalanie terminu wizyty:

a)      termin wizyty uzależniony jest od listy osób oczekujących na świadczenie,
w poradniach, w których pacjenci przyjmowani są na bieżąco, nie są zapisywani do kolejki oczekujących tylko rejestrowani w dniu wizyty, w pozostałych poradniach, pracowniach gdzie pacjent jest wpisywany do kolejki oczekujących wyznaczany jest planowany termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu,

b)      poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:

 1. zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 2. zasłużeni Honorowi Dawcy Przeszczepu,
 3. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
 4. kobiety w ciąży,
 5. świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie
  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających odpowiednie zaświadczenie,
 6. uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju,
 7. osoby posiadające status weterana lub weterana poszkodowanego.

c)      co do zasady przyjęcie osoby uprawnionej winno nastąpić w dniu zgłoszenia.
W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, wyznaczany jest inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

6)   Ważne informacje.

a)      W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

b)      Jeśli w nowym roku kontynuujemy leczenie u danego specjalisty, nie jest nam potrzebne nowe skierowanie.

c)      W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji 3 dni przed ustalonym terminem wizyty. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.

d)      Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

e)      Pacjenci zgłaszający się do poradni, pracowni specjalistycznych bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, osoby posiadające zlecenie od Zakładu lub lekarza, z którym NFZ lub Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie nie podpisali umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, osoby nieubezpieczone lub nieumiejące potwierdzić uprawnień do świadczeń zdrowotnych oraz na życzenie pacjenta mogą być przyjmowane przez lekarza odpłatnie wg obowiązującego cennika usług.

 


Praca poradni specjalistycznych ZOZ w Oleśnie.

1. Poradnia Kardiologiczna 

PONIEDZIAŁEK

08.00 – 18.30

WTOREK

08.00 – 20.00

ŚRODA

08.00 – 15.00

CZWARTEK

08.00 – 18.00

PIĄTEK 08.00 – 14.00

2. Poradnia Diabetologiczna 

WTOREK

10.00 – 14.00

ŚRODA

14.00 – 18.30

PIĄTEK

14.00 – 18.30

3. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 

PONIEDZIAŁEK

15.30 – 18.30

ŚRODA

15.30 – 19.30

PIĄTEK

13.00 – 15.00

4. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

PONIEDZIAŁEK

08.00 – 18.00

WTOREK

08.00 – 12.00

ŚRODA

11.00 – 16.00

CZWARTEK

08.00 – 15.00

PIĄTEK

08.00 – 13.00

5. Poradnia Wad Postawy 

PONIEDZIAŁEK

08.00 – 12.00

CZWARTEK

14.00 – 18.00

PIĄTEK

08.00 – 12.00

6. Poradnia Preluksacyjna 

PONIEDZIAŁEK

12.00 – 15.00

WTOREK

12.00 – 16.00

ŚRODA

08.00 – 10.00
16.00 – 18.00

7. Poradnia Chirurgii Ogólnej

PONIEDZIAŁEK

09.00 – 18.00

WTOREK

09.00 – 15.00

ŚRODA

09.00 – 15.00

CZWARTEK

09.00 – 15.00

PIĄTEK

09.00 – 15.00

8. Poradnia Reumatologiczna 

PONIEDZIAŁEK

08.00 – 13.00

WTOREK

08.00 – 13.00

ŚRODA

12.00 – 18.00

CZWARTEK

08.00 – 12.00

PIĄTEK

08.00 – 12.00

9. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

PONIEDZIAŁEK

08.00 – 18.00

ŚRODA

08.00 – 14.30

PIĄTEK

08.00 – 12.00

10. Poradnia Urologiczna 

WTOREK

12.00 – 18.00

CZWARTEK

09.00 – 14.00

PIĄTEK

12.00 – 18.00

11. Poradnia Audiologiczna 

PONIEDZIAŁEK

12.00 – 16.00

WTOREK

16.00 – 20.00

ŚRODA

08.00 – 12.00

12. Poradnia Laryngologiczna

PONIEDZIAŁEK

16.00 – 20.00

WTOREK

12.00 – 16.00

PIĄTEK

07.30 – 11.30

13. Poradnia Nefrologiczna 

PONIEDZIAŁEK

14.00 – 18.00

WTOREK

10.00 – 14.00

CZWARTEK

12.00 – 16.00

14. Poradnia Zdrowia Psychicznego 

ŚRODA

08.00 – 20.00

CZWARTEK 15.00 – 18.00
SOBOTA 08.00 – 14.00

Do góry


Udostępnianie dokumentacji medycznej


SKARGI I WNIOSKI

Pacjencie jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony zdrowia jest łamane przez świadczeniodawców, z którymi NFZ zawarł umowę możesz złożyć skargę w oddziale wojewódzkim Funduszu.

Komórką właściwą do rozpatrywania skarg i wniosków w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ jest:

Sekcja Skarg i Wniosków oraz Monitorowania List Oczekujących
e-mail: swl@nfz-opole.pl

Więcej informacji – Infolinia TIP 800 190 590

Pacjencie, w sytuacji, w której uważasz że:

naruszono Twoje prawa w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące jakości świadczeń medycznych, dostępności do świadczeń medycznych lub odpłatności za świadczenia medyczne, złóż skargę.

Skargę możesz złożyć w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą:

 • pisemnie (przekazanie osobiste lub za pośrednictwem poczty),
 • za pomocą poczty elektronicznej:
 • w przypadku zgłoszenia skargi za pomocą poczty elektronicznej, która nie została opatrzona podpisem elektronicznym lub nie zawiera imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik OW NFZ, za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi o te dane w terminie 7 dni. Termin do załatwienia skargi biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Funduszu, – na skargi zgłoszone za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym, udziela się odpowiedzi w formie pisemnej, wysyłając korespondencję na adres odpowiednio skarżącego lub wnoszącego,
 • ustnie do protokołu: – przyjmujący sporządza protokół, który podpisuje osoba wnosząca oraz przyjmujący zgłoszenie, w protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi, imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis treści sprawy,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): – składanie skarg odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie dotyczącym korzystania z Elektronicznej Platformy.

Skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

O sposobie rozstrzygnięcia skargi zostaniesz powiadomiony pisemnie. W przypadku ponowienia skargi bez wskazania nowych okoliczności, w odpowiedzi na skargę może zostać podtrzymane poprzednie stanowisko.

Jeżeli natomiast NFZ nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać je właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego lub wnioskującego, albo wskazać mu właściwy organ.

Ważne! Skargi dotyczące spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną nie są rozpatrywane.

Pacjencie, jeśli uważasz, że prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób Ciebie zadowalający, możesz także złożyć skargę do innych instytucji:

W przypadku skarg dotyczących niewłaściwego zachowania personelu medycznego, w pierwszej kolejności należy interweniować u  bezpośredniego przełożonego tego pracownika: w szpitalu – ordynator, oddziałowa pielęgniarka, dyrektor szpitala, w przychodni – pielęgniarka przełożona, kierownik/dyrektor przychodni. Są to działania najszybsze często przynoszące zamierzony skutek.

Biura Rzecznika Praw Pacjenta – w zakresie nieprzestrzegania praw Pacjenta

http://www.rpp.gov.pl/

 • Rzecznik Praw Pacjenta – Bartłomiej Łukasz Chmielowiec, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, tel. 22 532 82 50, fax. 22 532 82 30, bezpłatna infolinia: 800 190 590, e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej – w zakresie naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza i etyki zawodowej

www.izbalekarska.opole.pl

 • Opolska Izba Lekarska, ul. Grunwaldzka 23, 45-054 Opole, tel. 77 454 59 39, fax. 77 454 67 09, e-mail: opole@hipokrates.org

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – w zakresie naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej www.oipip.opole.pl

 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu, ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole, tel. 77 441 51 90, fax. 77441 51 99, e-mail: biuro@oipip.opole.pl

Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w zakresie naruszenia przepisów ochrony danych osobowych

http://www.giodo.gov.pl/

Pacjencie, jeśli masz pomysł jak lepiej i efektywniej zaspokajać potrzeby świadczeniobiorców, ulepszyć organizację, usprawnić pracę i zapobiec nadużyciom placówek medycznych bądź pomysł na efektywniejsze wykonywanie zadania przez Fundusz możesz złożyć wniosek. Wniosek składasz na takich samych zasadach jak skargę.

http://www.nfz-opole.pl/dla-pacjenta/skargi-i-wnioski/

Do góry


 Oddziały szpitalne

Do góry


Działy

Do góry


Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

Drodzy Pacjenci!

Pragniemy poinformować, że na terenie naszego szpitala działa Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta. Został on powołany dla Was, aby pomagać Wam w sytuacji:

 1. Gdy potrzebujecie pełnej informacji dotyczącej zasad korzystania z systemu opieki zdrowotnej.
 2. Gdy macie wątpliwości, które pojawiły się w czasie korzystania z naszych usług medycznych.
 3. W przypadku chęci zgłoszenia wniosku lub problemu.

Kiedy pojawią się z Waszej strony konkretne pytania dotyczące procesu leczenia, kierujcie je do lekarza prowadzącego, ordynatora lub kierownika oddziału. W przypadku dalszych wątpliwości lub innych problemów, które pojawią się podczas Waszego pobytu lub Waszej rodziny w naszej placówce, możecie zwrócić do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta.
Funkcję Pełnomocnika w naszym szpitalu pełni Pani Bernadeta Gurok-Imiołczyk. Pozostaje ona do Waszej dyspozycji, pomoże wyjaśnić wątpliwości. Zwracajcie się do Pełnomocnika ilekroć czujecie taką potrzebę.

Zadania Pełnomocnika:

 1. Nadzór nad przestrzeganiem praw pacjenta w ZOZ w Oleśnie.
 2. Przyjmowanie skarg i wniosków pacjentów przebywających w ZOZ w Oleśnie, skarg rodziny pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad pacjentem.
 3. Podejmowanie działań wyjaśniających wynikających ze złożonej skargi.
 4. Terminowe wyjaśnienie sprawy i przygotowanie odpowiedzi w sprawie skarg.
 5. Ścisła współpraca z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością w zakresie:
  • monitorowania badania opinii pacjentów w ZOZ w Oleśnie;
  • wykorzystania wyników badania opinii pacjentów do usprawnienia działalności ZOZ w Oleśnie.

Ustawa o prawach pacjenta – link do PDF

Karta Praw i Obowiązków Pacjenta – link do PDF.

Kontakt z Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta:
mgr Bernadeta Gurok-Imiołczyk

Tel. 607 107 310 poniedziałek, środa 1400-1500

Do góry


Cennik


Szkoła rodzenia


Regulamin odwiedzin Pacjenta w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

 • Z dniem 05.07.2021r. wprowadza się Regulamin odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych na czas pandemii. Odwiedziny wznawiane są w godz. od 13.00 do 18.00. Ze względu na ciężkie stany zdrowia pacjentów z Oddziału Intensywnej Terapii, dopuszcza się odwiedziny całodobowo zgodnie z regulaminem odwiedzin. (pobierz plik)
 • Aneks do regulamin odwiedzin Pacjenta w Zespole Opieki Zdrowotnej w Olesnie (pobierz plik)
 • Regulamin odwiedzin Pacjenta w Zespole Opieki Zdrowotnej w Olesnie (pobierz plik)

Rozkład godzin pracy aptek


Regulamin Porodów


Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostką organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko

 • Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostką organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko (pobierz plik)

Do góry